Disclaimer

Ondanks dat Audit & Co B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Audit & Co B.V. niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet, en/of actueel is. Verzeker uzelf van de juistheid hiervan door een schriftelijke bevestiging te vragen.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.

Audit & Co B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Audit & Co B.V. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Audit & Co B.V. kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Audit & Co B.V. worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Audit & Co B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Audit & Co B.V.

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Audit & Co B.V zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Audit & Co B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht (inclusief bijlagen), noch voor niet-tijdige ontvangst daarvan. De inhoud van een verzonden e-mailbericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dat bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dat bericht bent, verzoekt Audit & Co B.V u het bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Audit & Co B.V u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

Audit & Co B.V. is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn. Kamer van Koophandel Den Haag nummer 52733599.